fbpx

Regulamin POGODNA Studio 

§ 1.

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług przez Joannę Diehl-Radożycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą POGODNA Studio Joanna Diehl-Radożycka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem: ulica Targowa 6, LU3, 05-800 Pruszków posługującą się numerem NIP: 5342452653, REGON:  146334759, tel: +48728415585, e-mail: info@pogodnastudio.pl (zwaną dalej „Usługodawcą”), jak również prawa i obowiązki Usługodawcy, Uczestników lub Użytkowników.
 2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy, Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy, Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. — dalej: u.ś.u.d.e.)

b) ustawy — Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 — dalej: k.c.);

c) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.);

d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 — dalej: pr. aut.);

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.);

f) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. — dalej: u.o.d.o.).

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 1. Cennik — informacja, w której Usługodawca określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi – zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu; 
 2. Dane kontaktowe — dane, przy użyciu których Uczestnik lub Użytkownik może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku;
 3. Grafik — harmonogram Usług (zajęć) na dany cykl zajęć, obejmujący liczbę spotkań oznaczoną przez Usługodawcę odbywających się w terminach wskazanych przez Usługodawcę, dostępny każdorazowo na Stronie oraz w budynku Studio;
 4. Informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub Usługobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. Karnet — znak legitymacyjny uprawniający Uczestnika do korzystania z określonej liczby Usług (pojedynczych wejść lub cyklu wejść na zajęcia), zależnej od rodzaju wybranego Karnetu, zgodnie z opisem dostępnym na Stronie i w budynku Studio;
 6. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Lokal przedsiębiorstwa — miejsce, w którym Usługodawca prowadzi działalność na stałe, tj. Studio;
 8. POCK – przedsiębiorca o cechach Konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Regulamin —  niniejszy regulamin;
 10. Strona — strona internetowa Usługodawcy prowadzona pod adresem: https://pogodnastudio.pl/, na której zamieszczany jest aktualny grafik zajęć oraz cennik;
 11. Studio — miejsce świadczenia Usług przez Usługodawcę, zlokalizowane przy ul. Targowej 6 (Oligo Park), 05-800 Pruszków; godziny otwarcia Studio są dostępne na Stronie oraz w budynku Studio;  
 12. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648, z późn. zm.);
 13. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 14. Uczestnik — osoba fizyczna korzystająca osobiście z Usług Usługodawcy;
 15. Umowa — umowa zawarta pomiędzy:

— Usługodawcą a Uczestnikiem — odnośnie świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Uczestnika w ramach wybranego Karnetu lub pojedynczych zajęć;

— Usługodawcą a Usługobiorcą — odnośnie świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz osób trzecich (Uczestników) w ramach wybranego Karnetu lub pojedynczych zajęć;

— Usługodawcą a Użytkownikiem — odnośnie świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Użytkownika Usługi elektronicznej w ramach strony prowadzonej przez Usługodawcę; 

 1. Umowa zawarta na odległość — umowa zawarta z Usługobiorcą lub Uczestnikiem, będącymi Konsumentami lub POCK, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (ActiveNow), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 2. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa — umowa zawarta z Usługobiorcą lub Uczestnikiem, będącymi Konsumentami lub POCK:

 — przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy;

— w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Usługobiorcę lub Uczestnika w okolicznościach, o których mowa w tiret pierwszy,

— w lokalu przedsiębiorstwa Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Usługobiorcą lub Uczestnikiem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

 1. Usługa – pojedyncze wejście lub cykl wejść na zajęcia taneczne, fitness lub jogi, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca w Studio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – w zależności od opisu Usługi zawartego w ofercie Usługodawcy;
 2. Usługa elektroniczna — usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648, z późn. zm.);
 3. Usługodawca — Joanna Diehl-Radożycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POGODNA Studio Joanna Diehl-Radożycka z siedzibą przy ul. Targowej 6 LU3 (Oligo Park), 05-800 Pruszków, posługująca się numerem NIP: 5342452653, REGON:  146334759, tel: +48728415585, e-mail: info@pogodnastudio.pl;
 4. Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę z Usługodawcą w celu świadczenia Usług na rzecz osób trzecich (Uczestników);
 5. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi elektronicznej;
 6. Lekcje indywidualne – Usługa realizowana przez Usługodawcę wyłącznie w formie pakietów 4 lub 8 wejść na zajęcia, podczas której na sali znajduje się jeden Uczestnik, który wykupił pakiet Lekcji indywidualnych i jeden instruktor.

§ 3.

  Zawarcie i wykonywanie Umowy o Usługi

  1. Umowa o Usługi może być zawarta:
  1. w imieniu własnym i na własną rzecz przez Uczestnika lub
  2. w imieniu własnym przez Usługobiorcę, ale na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika), np. poprzez wykupienie bonu prezentowego, benefitu dla pracowników etc.  
  1. Umowa o Usługi może obejmować:
  1. pojedyncze Usługi — np. pojedyncze wejścia / cykl wejść na zajęcia z tańca lub
  2. zestaw Usług (karnet) — np. określoną liczbę wejść / cykli wejść na zajęcia z tańca.  
  1. Umowa o Usługi może być zawarta:
  1. w Studio, czyli w lokalu przedsiębiorstwa lub
  2. poza lokalem przedsiębiorstwem, czyli w innym miejscu niż Studio lub
  3. na odległość — np. za pomocą poczty elektronicznej, strony należącej do Usługodawcy, 
  4. na odległość za pomocą systemu zawierania Umów na odległość (ActiveNow) etc. 
  1. W celu zawarcia Umowy w sposób, o którym mowa w ust. 3 lit. a – c powyżej, Uczestnik lub Usługobiorca będący Konsumentem lub POCK, dokona zapisów wypełniając formularz zapisów w siedzibie Usługodawcy, na stronie https://pogodnastudio.pl/formularz-zapisowy-an/ lub bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta w systemie zawierania umów na odległość (ActiveNow) oraz złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 
  2. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy o Usługi, wskazanego w ust. 3, Umowa zaczyna wywierać skutki między Stronami od chwili zaakceptowania przez Usługobiorcę lub Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
  3. Przed zawarciem Umowy o Usługi, Usługodawca informuje Usługobiorcę lub Uczestnika o minimalnej liczbie osób, które powinny zapisać się na daną Usługę, aby Usługa mogła zostać zrealizowana. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Usługobiorcę lub Uczestnika, najpóźniej na 3 (słownie: trzy) dni przed terminem świadczenia Usługi, że Usługa nie zostanie zrealizowana. 
  4. Usługi są świadczone w Studio lub w innym miejscu indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Stronami.
  5. Usługi są świadczone w terminie wskazanym w grafiku Usług lub w terminie indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Stronami.   
  6. Grafik Usług jest dostępny na stronie należącej do Usługodawcy, przy czym:
  1. terminy świadczenia Usług są ustalane dla całego cyklu zajęć;
  2. terminy świadczenia Usług mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;  
  3. terminy świadczenia Usług mogą ulec zmianie na prośbę grupy Uczestników. 
  1. W przypadku jakichkolwiek zmian związanych z zakresem, czasem lub miejscem świadczenia Usług, o których mowa w ust. 9-8, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Usługobiorcę lub Uczestnika, a Usługobiorca lub Uczestnik będący Konsumentem lub POCK może według własnego wyboru:
  1. wyrazić zgodę i korzystać z Usług na zmienionych zasadach lub
  2. nie wyrazić zgody na zmianę i odstąpić od Umowy o Usługi.
  1. Jakiekolwiek zmiany związane z zakresem, czasem lub miejscem świadczenia Usług nie są skuteczne do czasu złożenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika oświadczenia zgodnie z ust. 10.  
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. b, Usługobiorca lub Uczestnik może odstąpić od Umowy o Usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, otrzymując z powrotem w pełnej wysokości wynagrodzenie uiszczone za daną Usługę i zachowując prawo do dochodzenia innych roszczeń związanych ze zmianą lub niewykonaniem Umowy o Usługi. 
  3. Uprawnienia określone w ust. 10 nie przysługują Usługobiorcom lub Uczestnikom niebędącym Konsumentami ani POCK— w odniesieniu do takich podmiotów Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany zakresu, czasu lub miejsca świadczenia Usług. 

  § 4.

  Zawarcie i wykonywanie Umowy o Usługi elektroniczne

  1. Użytkownik, otwierając stronę należącą do Usługodawcy, zawiera Umowę o Usługi elektroniczne na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. Oprócz tego, w ramach strony należącej do Usługodawcy, mogą być oferowane również inne Usługi elektroniczne, takie jak. np. założenie konta, opłacenie karnetu, zgłoszenie nieobecności, wysyłanie newslettera etc. 
  2. W celu zawarcia Umowy o Usługi elektroniczne, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także zapoznać się z informacjami Usługodawcy, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania. 
  3. Do korzystania z Usług elektronicznych wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  3. włączona obsługa cookies (Użytkownik może wyłączyć cookies, ale wówczas Usługodawca nie daje rękojmi prawidłowego działania strony i jej funkcjonalności);
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (jeżeli Usługa elektroniczna wymaga użycia poczty elektronicznej). 
  1. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do strony. W szczególności dostęp do strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
  2. Użytkownik nie może korzystać z Usług elektronicznych:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług elektronicznych, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych użytkowników,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
  1. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami Usługodawcy lub innych użytkowników.
  2. Korzystanie z Usług elektronicznych niezgodnie z Regulaminem może spowodować blokadę Usług elektronicznych. 
  3. Usługodawca zapewnia stały dostęp do Usług elektronicznych, przy czym dostęp może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii;
  2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie strony należącej do Usługodawcy; 
  5. innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy. 
  1. Usługodawca będzie informował użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac, o których mowa w ust. 8 lit. b, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w dostępie do Usług elektronicznych, chyba że szkoda powstała umyślnie. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub POCK.
  3. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usług elektronicznych zgodnie z prawem.  

   

  § 5.

  Wynagrodzenie

  1. Wynagrodzenie za Usługi — pojedyncze i w ramach Karnetu — jest opisane w Cenniku, dostępnym w Studio oraz na stronie należącej do Usługodawcy. Podane kwoty zawierają podatek od towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym.
  2. W przypadku, gdy zakres Usług jest ustalany indywidualnie na potrzeby danego Usługobiorcy lub Uczestnika, Strony mogą ustalić odrębne wynagrodzenie, nieprzewidziane w Cenniku. 
  3. Usługodawca może udzielać zniżek i rabatów dla Usługobiorcy lub Uczestnika — zgodnie z informacjami promocyjnymi zamieszczonymi w miejscach wybranych przez Usługodawcę. 
  4. Warunkiem skorzystania z Usług jest dokonanie uprzedniej zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z niniejszym paragrafem. 
  5. Usługobiorca może dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługi poprzez:
  1. skorzystanie z opcji szybkich płatności elektronicznych Tpay dostępnego w systemie zawierania umów na odległość (ActiveNow) lub
  2. wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy lub 
  3. dokonanie zapłaty gotówką w Studio lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony. 
  1. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę lub Uczestnika, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych. 
  2. W przypadku, gdy:
   1. Usługobiorca lub Uczestnik będący Konsumentem lub POCK odstąpi od Umowy z winy Usługodawcy — Usługobiorcy lub Uczestnikowi przysługuje zwrot wynagrodzenia w pełnej wysokości;
   2. Usługobiorca lub Uczestnik będący Konsumentem lub POCK odstąpi od Umowy z własnej winy — Usługobiorcy lub Uczestnikowi przysługuje zwrot wynagrodzenia pomniejszony o koszty, jakie rzeczywiście poniósł Usługodawca, chcąc świadczyć Usługi na rzecz Uczestnika;
   3. Usługobiorca lub Uczestnik będący Konsumentem lub POCK skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub Umowy zawartej na odległość — zasady rozliczeń określa § 8. 
  3. W przypadku, gdy:
   1. Usługobiorca lub Uczestnik niebędący Konsumentem ani POCK odstąpi od Umowy z winy Usługodawcy — Usługobiorcy lub Uczestnikowi przysługuje zwrot wynagrodzenia pomniejszony o koszty, jakie poniósł Usługodawca;
   2. Usługobiorca lub Uczestnik niebędący Konsumentem ani POCK odstąpi od Umowy z własnej winy — Usługobiorcy lub Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia. 
  4. Datą zapłaty za Usługi jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji, uznanie rachunku bankowego Usługodawcy lub otrzymanie przez Usługodawcę zapłaty w gotówce. 
  5. Usługodawca może wystawić Usługobiorcy lub Uczestnikowi fakturę VAT po podaniu potrzebnych danych i przesłać ją na podany adres — drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną — lub przekazać ją osobiście, gdy Usługobiorca lub Uczestnik oświadczy, że odbierze ją od Usługodawcy. We wszystkich innych przypadkach Usługodawca wystawia paragon fiskalny, który może zostać wysłany drogą tradycyjną na adres podany przez Usługobiorcę. 
  6. Usługobiorca lub Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu — w przypadku faktur elektronicznych. 
  7. Brak zapłaty za Usługi upoważnia Usługodawcę do uniemożliwienia korzystania z Usług.

   

  § 6.

  Reklamacja Usług 

  1. Reklamacja Usług może zostać złożona przez Usługobiorcę lub Uczestnika w przy użyciu danych kontaktowych. Preferowaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna, czyli przesyłanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika reklamacji na podany w danych kontaktowych adres e-mail.
  2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Usługobiorcy lub Uczestnika, a także jego dane, umożliwiające identyfikację oraz kontakt (w celu przekazania odpowiedzi na reklamację).
  3. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadanie ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Usługobiorcę lub Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od daty jej otrzymania. Usługodawca prześle Usługobiorcy lub Uczestnikowi odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w formacie pdf). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Usługobiorca lub Uczestnik w ramach odpowiedzi otrzyma również uzasadnienie odmowy. Brak odpowiedzi Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy lub Uczestnika będącego Konsumentem lub POCK w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

  § 7.

  Czas trwania oraz wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy

  1. Umowy o Usługi są umowami na czas określony — w każdym przypadku. Zawarcie Umowy na czas nieokreślony wymaga indywidualnych uzgodnień pomiędzy Stronami. 
  2. Umowa o Usługi wygasa w momencie:
  • wykonania Usługi — w przypadku Usług pojedynczych;
  • upływu ważności Karnetu lub w przypadku wykonania ostatniej Usługi objętej Karnetem, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej — w przypadku Usług objętych Karnetem;
  • rezygnacji z wykonania Usługi.

  3.Rezygnacja z wykonania Usługi (Karnetu) może być złożona przez Usługobiorcę lub Uczestnika w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres wskazany w §1 ust. 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wykonania Usługi (Karnetu) przed jej rozpoczęciem, Usługobiorcy lub Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia z tego Karnetu. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wykonania Usługi (Karnetu) po jej rozpoczęciu, Usługobiorcy lub Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia z tego Karnetu opłacone, a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy Usługodawcy. W innych przypadkach, Usługodawca będzie uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej poniesionym przez Usługodawcę kosztom/ stratom.

  4. Umowa o Usługi elektroniczne wygasa w momencie:

  • opuszczenia strony — w przypadku Usług elektronicznych związanych z przeglądaniem strony należącej do Usługodawcy; 
  • rezygnacji z pojedynczej Usługi elektronicznej, np. newslettera;
  • odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu. 

  5. Ponadto Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku przekształceń podmiotowych.

  6. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1, 2 lub 3, dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę lub Uczestnika — w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę lub Uczestnika, Umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.

  7. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Usługi elektroniczne z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:

  • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków świadczenia Usług elektronicznych przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  • niezawinionej przez Usługodawcę utraty możliwości technicznych, pozwalających świadczyć Usługi elektroniczne na dotychczasowym poziomie;
  • zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

   

  8. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Usługi elektroniczne bez zachowania okresu wypowiedzenia — po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania — w sytuacji, gdy Użytkownik:

  • narusza postanowienia Regulaminu;
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  • podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w stronę należącą do Usługodawcy lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
  • przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.

  9. W przypadku wypowiedzenia Umowy o Usługi elektroniczne przez Usługodawcę z winy Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących k\Konsumentami lub POCK.

  § 8.

  Odstąpienie od Umowy bez podania przyczyn

  1. Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik będący Konsumentem lub POCK może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca lub Uczestnik powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę lub Usługę elektroniczną nie przysługuje Usługobiorcy, Uczestnikowi lub Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub POCK w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi lub Usługi elektronicznej, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę lub Usługę elektroniczną za wyraźną zgodą Usługobiorcy, Uczestnika lub Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
  3. Jeżeli na wyraźne żądanie Usługobiorcy, Uczestnika lub Użytkownika będącego Konsumentem lub POCK wykonywanie Usługi lub Usługi elektronicznej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, Usługodawca wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.k.
  4. Jeżeli Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, Umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik będący Konsumentem lub POCK jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. 
  6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności.
  7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik będący Konsumentem lub POCK, chyba że Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie przysługują:
  • Usługobiorcom, Uczestnikom i Użytkownikom niebędącym Konsumentami ani POCK;
  • Usługobiorcom i Uczestnikom będącym Konsumentami lub POCK, którzy zawierają Umowę w lokalu przedsiębiorstwa. 

  § 9.

  Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z Konsumentami

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Usługobiorca będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   § 10.

  Odpowiedzialność Stron

  1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców, Uczestników lub Użytkowników będących Konsumentami lub POCK z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tego typu Usługobiorców, Uczestników lub Użytkowników. 
  2. Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy. 
  3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Usług lub Usług elektronicznych przez Usługobiorcę, Uczestnika lub Użytkownika, Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej. 
  4. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik w ramach korzystania z Usług elektronicznych, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, np. poprzez usunięcie danych, zablokowanie na stronie należącej do Usługodawcy etc.
  5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. 
  6. W przypadku wskazanym w ust. 4, po powiadomieniu Użytkownika zgodnie z ust. 5, Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe. 
  7. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu, w odniesieniu do Usług elektronicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nieprawidłowe świadczenie Usług elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej np. niedostosowania sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Użytkownika lub nienależyte zabezpieczenie, wirusy etc.);
  • skutki nieuprawnionej ingerencji w stronę należącą do Usługodawcy lub systemy teleinformatyczne przez Użytkownika lub osoby trzecie; 
  • utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
  • niezastosowanie się przez Użytkownika lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
  • brak dostępu do Usług z winy Użytkownika;
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  • korzystanie przez Użytkownika z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
  • podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  • skutki siły wyższej.

   

  8. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę.

  9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Usługobiorcy, Uczestnikowi lub Użytkownikowi przez Usługodawcę.

  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.

  § 11.

  Dane osobowe

  1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, Uczestników i Użytkowników będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności.
  2. Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Usług lub Usług elektronicznych, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. 
  3. Jeżeli Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 
  4. W przypadku, gdy Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

  § 12.

  Zasady świadczenia Usług oraz korzystanie ze Studio

  1. Uczestnik, przed skorzystaniem z Usługi, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń w nich zawartych. Oświadczenie to może być odebrane poprzez zaznaczenie na Stronie odpowiedniego checkboxa o zapoznaniu się z Regulaminem lub złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej w siedzibie Usługodawcy.
  2. Usługodawca nie oferuje Uczestnikom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas świadczenia Usług mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie Usługi (Karnetu), jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
  3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Uczestnika, Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z niewykorzystanej Usługi z Karnetu, jeżeli nieobecność taką zgłosi najpóźniej do 12 godzin przed terminem danej Usługi, za pośrednictwem swojego konta w systemie do zawierania Umów na odległość (ActiveNow).
  4. W celu odrobienia takiej nieobecności, Uczestnik skontaktuje się w dniu, w którym planuje odrobić Usługę, w godzinach 09:00 – 12:00, z biurem obsługi Usługodawcy w celu ustalenia dostępności miejsc. Niewykorzystanie umówionego terminu odrabiania nieobecności przepada. Ostatnim dniem na odrobienie Usługi jest ostatni dzień trwania wybranego cyklu Usług (Karnetu).
  5. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na salę, gdzie świadczone będą Usługi punktualnie. Usługodawca umożliwia Uczestnikowi wejście na sale na 5 – 10 minut przed rozpoczęciem świadczenia danej Usługi. Usługodawca zastrzega, że instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osoby spóźnionej ponad 5 minut.
  6. Uczestnik w celu korzystania z Usług jest zobowiązany posiadać odpowiedni strój zgodnie z informacjami zawartymi w opisie poszczególnych Usług dostępnym na stronie oraz w Studio, wodę do picia oraz własną matę do ćwiczeń, jeżeli podczas zajęć jest używana, a Uczestnik nie chce skorzystać z mat udostępnianych przez Usługodawcę.
  7. Przed wejściem na salę, Uczestnik zobowiązany jest do skorzystania z szatni i pozostawienia tam swoich rzeczy. Usługodawca dołoży starań, aby rzeczy pozostawione w szatni były należycie zabezpieczone, jednak prosi, aby Uczestnik przedmioty wartościowe zabrał ze sobą na salę. 
  8. Uczestnik jest zobowiązany zachować należyty porządek w Studio, nie używać wulgaryzmów ani w inny sposób nie zakłócać świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz innych Uczestników.
  9. Uczestnik jest zobowiązany do używania sprzętu znajdującego się w Studio zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami osób działających w imieniu i na rzecz Usługodawcy. Po zakończeniu świadczenia Usług Uczestnik jest zobowiązany odłożyć sprzęt na miejsce do tego przeznaczone.
  10. Na terenie Studio obowiązuje zakaz palenia, picia oraz spożywania innych używek, jak również zakaz przebywania na terenie Studio pod wpływem alkoholu lub innych używek.
  11. Podczas świadczenia Usług Uczestników obowiązuje zakaz żucia gumy.
  12. Uczestników obowiązuje zakaz przebywania na terenie Studio w czasie infekcji lub innej choroby zakaźnej.
  13. Uczestnik, który ma problemy zdrowotne jest zobowiązany przed zawarciem Umowy o Usługi odbyć konsultację z lekarzem odnośnie do możliwości świadczenia na rzecz Uczestnika Usług.
  14. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych zaistniałych podczas świadczenia Usług, niepokojących lub długotrwałych bóli kręgosłupa, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować instruktora Studia i ewentualnie skonsultować problem z lekarzem lub fizjoterapeutą. Usługodawca zaleca wykonywanie wszystkich ćwiczeń w miarę możliwości ciała Uczestnika.
  15. Usługodawca informuje, że oferowane przez niego Usługi nie są odpowiednie dla kobiet w ciąży.
  16. Usługodawca zaleca udział w zajęciach jogi maksymalnie około 2,5 godziny od spożycia posiłku, a udział w pozostałych rodzajach zajęć około 1,5 godziny od spożycia posiłku.
  17. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby liczba Uczestników podczas świadczenia Usługi zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc jest ściśle ograniczona i decyduje o niej Usługodawca. 
  18. Na sali mogą przebywać jedynie Uczestnicy, którzy dokonali opłaty za Usługi. Z uwagi na komfort oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali. Tożsamość każdej z osób wchodzących do miejsca, gdzie świadczone są Usługi jest weryfikowana.
  19. W przypadku nieobecności instruktora z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zapewni zastępstwo wykonane przez osobę, o tożsamych kwalifikacjach do świadczenia danej Usługi i poziomie umiejętności.
  20. Teren, na którym świadczone są Usługi stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie tym mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z Regulaminu. Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie, na którym świadczone są Usługi. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu Usługodawcy. 
  21. Usługodawca oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących Uczestnikami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami Usługodawcy, ani Uczestnikami, teren, na którym świadczone są Usługi będzie rejestrowany (monitorowany) w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. 

  § 13.

  Lekcje indywidualne

  1. Jeśli w niniejszym paragrafie nie zastrzeżono inaczej, powyższe postanowienia Regulaminu (w szczególności dotyczące płatności, nieobecności) stosuje się również do Lekcji indywidualnych.
  2. Uczestnik może wybrać pakiet 4 lub 8 wejść na zajęcia. Wybrany pakiet należy wykorzystać w ciągu odpowiednio 30 dni / 60 dni od momentu jego wykupienia. Niezrealizowanie w terminie Usług wchodzących w skład pakietu z winy Uczestnika, wyłącza możliwość dochodzenia przez tego Uczestnika zwrotu kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części pakietu Usług. 
  3. Usługi z wybranego pakietu należy odbyć w terminach ustalonych z instruktorem.
  4. W przypadku spóźnienia Uczestnika powyżej 15 minut, instruktor ma prawo odmówić zrealizowania Usługi lub czas trwania Usługi zostanie skrócony o czas spóźnienia, bez możliwości odrobienia tego czasu.
  5. Uczestnik zobowiązany jest zrealizować pakiet Usług osobiście. Usługodawca nie dopuszcza możliwości przeniesienia (cesji) pakietu lub pojedynczej Usługi na inną osobę. 
  6. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w terminie wszystkich Usług z pakietu lub rezygnacji z tych Usług przed ich zrealizowaniem, Usługodawca po zakupie i rozpoczęciu realizacji pakietu Usług, odpowiednie zastosowanie znajduje § 7 ust. 3 Regulaminu. 
  7. Usługodawca nie przewiduje możliwości odrobienia nieobecności Uczestnika na Lekcji indywidualnej.  
  8. Uczestnik, przed rozpoczęciem realizacji Usługi, indywidualnie ustali z instruktorem termin realizacji Usługi. Rezerwacja terminu może być dokonana osobiście (po lekcji z tym instruktorem), mailowo lub telefonicznie.
  9. Odwołanie wcześniej umówionej Lekcji indywidualnej możliwe jest najpóźniej 12 godzin przed planowanym spotkaniem. Brak informacji o odwołaniu lub nieprzybycie na umówiony termin jest tożsame z odbyciem umówionej Usługi i uznaje się ją za odbytą.
  10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji pakietu Usług wystąpią przeciwwskazania zdrowotne (choroba, kontuzja), Uczestnik może, w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą, wydłużyć termin realizacji pakietu Usług. 
  11. Uiszczenie opłaty za pakiet lekcji indywidualnych odbywa się na zasadach określonych w § 5. 
  12. Uczestnik oświadcza, że jest osobą zdrową i nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w Lekcjach indywidualnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub pogorszenie stanu zdrowia Uczestnika, które wynikają ze stanu zdrowia, który Uczestnik zataił przed Usługodawcą. 

  § 14.

  Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  2. Zmiany są publikowane na stronie www.pogodnastudio.pl, a ponadto Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik będący Konsumentem lub POCK zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o planowanej zmianie treści Regulaminu. 
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca, Uczestnik lub Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług lub Usług elektronicznych do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia Umowy o świadczenie Usług lub Usług elektronicznych bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy, Uczestnika lub Użytkownika na świadczenie Usług lub Usług elektronicznych na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem. Zdanie drugie nie stosuje się do Usługobiorców, Uczestników i Użytkowników będących Konsumentami lub POCK.
  4. Zmiany Regulaminu dotyczące Uczestników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie.
  5. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian, w tym na zawarte Umowy i wykupione Karnety.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy. 
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 
  9. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorców, Uczestników lub Użytkowników będących Konsumentami lub POCK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805, z późn. zm.). 
  10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2023 r.

  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  [miejscowość i data]

  POGODNA Studio Joanna Diehl-Radożycka

  ulica Targowa 6 (Oligo Park), 05-800 Pruszków

  [adres e-mail]

  [imię i nazwisko oraz adres Konsumenta lub POCK]

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta lub POCK] informuję o moim odstąpieniu od Umowy zawartej pomiędzy mną, a  Studio w dniu [data].

  podpis