fbpx

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obowiązująca na terenie POGODNA STUDIO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wdrażanych procedur jest:

a. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników, klientów i podnajemców POGODNA STUDIO,

b. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz,

c. ograniczenie liczby kontaktów na terenie POGODNA STUDIO,

d. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

2. Na terenie POGODNA STUDIO udostępnione zostają:
a. Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, b. Zasady prawidłowego mycia rąk,
c. Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce,
d. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę,
e. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

§ 2

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW I INSTRUKTORÓW

1. Pracownicy POGODNA STUDIO zostali poinstruowani i zadeklarowali, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Realizowane przez pracowników POGODNA STUDIO zadania zostały podzielone tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

3. POGODNA STUDIO zapewnia swoim pracownikom, w tym instruktorom maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

4. POGODNA STUDIO zaleca, aby pracownicy zachowywali od siebie odstęp co najmniej 1,5 m, chyba, że nie jest to obiektywnie możliwe (wtedy pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej).

5. POGODNA STUDIO dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.

6. POGODNA STUDIO ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny.

7. POGODNA STUDIO realizuje względem pracowników następujące wytyczne:

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

b. należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (np. podczas prowadzenia zajęć) – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),

c. zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (rekomendowane minimum 1,5 m),

d. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

e. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

g. używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),

h. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;

i. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

j. Zaleca się higienę rąk: przed i po pracy z klientem, po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, przed dotykaniem ust, nosa czy oczu, po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania, przed i po

skorzystaniu z toalety, przed wejściem do pomieszczenia dla personelu, przed i po posiłku, spożywaniu napojów. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW I PODNAJEMCÓW

1. POGODNA STUDIO informuje każdego ze swoich klientów i podnajemców o niniejszej Procedurze Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego i każdy klient/podnajemca ma obowiązek zapoznać się z nią przed przystąpieniem do zajęć.

2. W POGODNA STUDIO znajduje się informacja przy wejściu na każdej z sal o maksymalnej liczbie osób ćwiczących i organizator zajęć nie dopuszcza do jej faktycznego przekroczenia.

3. Oznaczone zostały miejsca dezynfekcji rąk, znaki stop- ułatwiające utrzymanie odległości oraz znaczniki miejsc na salach.

4. Klient przed przystąpieniem do zajęć składa deklarację o swoim aktualnym stanie zdrowia w formie oświadczenia. POGODNA STUDIO może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z usługi w terminach wskazanych przez pracowników obiektu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

5. POGODNA STUDIO zaleca utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy osobami oraz noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych w ciągach komunikacji (hol, recepcja, toalety, szatnia).

6. Grupy osób są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe. POGODNA STUDIO zaleca niewchodzenie do studia wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

7. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 min pomiędzy zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia powierzchni.

8. POGODNA STUDIO rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, proszony jest, by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to możliwe. Osoby postronne, które nie są pracownikami POGODNA STUDIO, klientami POGODNA STUDIO, podnajemcami POGODNA STUDIO ani uczestnikami zajęć, poza rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie są wpuszczane na teren POGODNA STUDIO ze względów bezpieczeństwa.

9. POGODNA STUDIO zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, holu, toalet, szafek i stref, z których korzysta klient.

10. W POGODNA STUDIO dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Ponadto przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących znajduje się preparat do dezynfekcji.

11. Klient i podnajemca został poinformowany, że po każdym użyciu przyrządu/maty do ćwiczeń zobowiązany jest do jego dezynfekcji. POGODNA STUDIO zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów i podnajemców z własnych pomocy – typu maty.

12. Blat recepcyjny jest dezynfekowany tak często jak to jest obiektywnie możliwe i pracownicy POGODNA STUDIO przestrzegają, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba.

13. W POGODNA STUDIO nie ma działających suszarek nadmuchowych do rąk ani sprzętów do ćwiczeń zainstalowanych na stałe.

14. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA/ INSTRUKTORA

1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, jest on niezwłocznie odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim wypadku wstrzymuje się przyjmowanie klientów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.

2. Pracownikowi zapewnia się oczekiwanie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, tzw. Izolatorium, które to zostało wyposażone w środki ochronne i płyn dezynfekujący.

3. Przeprowadza się rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

4. Stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 5

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KLIENTA

1. Klienci przed wejściem do POGODNA STUDIO są poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi, jeśli:

a. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (powinni wtedy udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej),

b. są objęci kwarantanną lub izolacją,

c. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z POGODNA STUDIO, zostaje on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Klient oczekuje na transport w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu – izolatorium.

3. Zajęcia są w takim wypadku przerywane, a przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i sprzęty, z których korzystał klient dezynfekowane.

4. POGODNA STUDIO o zdarzeniu informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla swojego miejsca lokalizacji.

5. POGODNA STUDIO ustala listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

6. POGODNA STUDIO stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.